شعبه هشت :
خیابان درختی

آدرس شعبه :

خیابان درختی – روبروی رستوران بین المللی دیاکو

مدیر شعبه :

جناب آقای یوسفی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای بیگلو

تلفن شعبه :

02633525820

خط ویژه :

02191008077 داخلی 508