شعبه یازده :
مشکین دشت

آدرس شعبه :

مشکین دشت- بلوار دشت بهشت – بلوار صیاد شیرازی

مدیر شعبه :

جناب آقای کیب الهی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای حسن زاده

تلفن شعبه :

02636273309

خط ویژه :

02191008077 داخلی 511