شعبه چهارده :
فاز 1 اندیشه

آدرس شعبه :

فاز 1 اندیشه – خیابان مطهری- نبش خ 8

مدیر شعبه :

جناب آقای جمشیدی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای محمدی

تلفن شعبه :

02165357254

خط ویژه :

02191008077 داخلی 514