شعبه نه :
باغستان

آدرس شعبه :

باغستان – بین بوستان سوم و چهارم

مدیر شعبه :

جناب آقای جامعی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای اورامی

تلفن شعبه :

02634348921

خط ویژه :

02191008077 داخلی 509