شعبه هفت :
فاز4 مهرشهر

آدرس شعبه :

فاز4 مهرشهر – بلوار گلها – روبروی پست بانک

مدیر شعبه :

جناب آقای امین بختیاری

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای امید رحیمی

تلفن شعبه :

02633509812

خط ویژه :

02191008077 داخلی 507