شعبه شانزده :
کردان

آدرس شعبه :

کردان- اتوبان کرج – قزوین – 3کیلومتر داخل جاده – ابتدای بلوار شهدا

مدیر شعبه :

جناب آقای قلی پور

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای قیصری

تلفن شعبه :

خط ویژه :

02191008077 داخلی 516