شعبه سیزده :
بلوار ارم

آدرس شعبه :

بلوار ارم- سه راه کیانمهر

مدیر شعبه :

جناب آقای حقی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای اصانلو

تلفن شعبه :

026332958636

خط ویژه :

02191008077 داخلی 513