شعبه یک و چهار :
بلوار انقلاب

مدیر شعب :

جناب آقای خادم ( 09125758827 )

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای حسن زاده ( 09128453422 )

تلفن شعبه :

02634315070

داخلی :

501