شعبه هشت :
خیابان درختی

آدرس شعبه :

خیابان درختی، روبروی رستوران بین المللی دیاکو

مدیر شعبه :

جناب آقای یوسفی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای بهرامی

تلفن شعبه :

02633525820

خط ویژه :

02191008077 داخلی 508