شعبه پنج :
حصارک

آدرس شعبه :

حصارک، نرسیده به خیابان آقا رضایی

مدیر شعبه :

جناب آقای امیر لطفی مقدس

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای جنتی

تلفن شعبه :

0263455286

خط ویژه :

02191008077