شعبه نه :
باغستان

آدرس شعبه :

باغستان، بین بوستان سوم و چهارم

مدیر شعبه :

جناب آقای مرتضی اورامی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای خرم روز

تلفن شعبه :

02634348921

خط ویژه :

02191008077