شعبه هفده :
چمن

آدرس شعبه :

مهرشهر، خیابان چمن، نبش مسیح پاکدل

مدیر شعبه :

جناب آقای امین بختیاری

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای عرب

تلفن شعبه :

خط ویژه :

02191008077 داخلی 517