شعبه شش :
مهرشهر

آدرس شعبه :

مهرشهر، بلوار شهرداری، نبش خیابان 215

مدیر شعبه :

جناب آقای مشکی پروری

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای بذرپیشه

تلفن شعبه :

02633403776

خط ویژه :

02191008077 داخلی 506