شعبه دو :
میدان آزادگان

آدرس شعبه :

میدان آزادگان، خیابان برغان، روبروی بازار روز گل

مدیر شعبه :

جناب آقای میلاد عبداله زاده

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای بهمن دار

تلفن شعبه :

02632400189

خط ویژه :

02191008077