برندگان امیران

ردیف تلفن همراه نام و نام خانوادگی شعبه خرید تاریخ جایزه
39 7221***0935   شعبه برغان 98/03/28 بن کارت خرید
38 5291***0912   شعبه برغان 98/03/28 بن کارت خرید
37 3514***0912   شعبه برغان 98/03/28 بن کارت خرید
36 6748***0910   شعبه برغان 98/03/28 بن کارت خرید
35 3984***0935  مهناز بابا کوهستانی    98/03/19 یک دستگاه خودرو سواری
34 8181***0935  یوسف نبی بیاتی    98/03/19 یک دستگاه ماشین ظرفشویی
33 6170***0921 محمدحسام سفیدی اصل 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
32 1500***0912 اکرم سردشتی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
31 4857***0912 مریم سعیدی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
30 7122***0912 آرامش شیرزادی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
29 7603***0919 فرهاد میرزایی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
28 2685***0912 مهگامه ترابی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
27 6469***0912 ترنم عباسی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
26 6532***0935 حمیده توسلی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
25 6220***0935 کاوه رضایی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
24 4954***0936 تبسم رجبی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
23 3371***0935 مقصود شریفی مقدم 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
22 8223***0912 فاطمه داداشیان 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
21 6962***0912 مریم معتمدی مهر 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
20 9484***0912 جمیله چراغی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
19 4826***0921 نوید محمدی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
18 8298***0990 امیررضا سلطان زاده 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
17 5942***0935 بهنوش زرین کار 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
16 4929***0919 محدثه خلج 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
15 3878***0935 سعید فیضی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
14 0139***0912 آیلین اصل روستا 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
13 6327***0935 سمانه سلیمانی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
12 2692***026 صدیقه جعفری 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
11 2771***0911 فاطمه رستمی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
10 9566***026 علی کلهری 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
9 2954***0912 علیرضا گل محمدی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
8 1219***0918 مدینه هاشمی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
7 5796***0912 شهناز سبحانی قهرمانلو 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
6 1728***0919 مسعود مولایی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
5 5855***0912 پرستو فرجی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
4 0836***0998 غزاله فرمانی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
3 9200***0918 علیرضا نیازی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
2 0030***0935 سعید نوری 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی
1 4380***0912 مریم عطیدی 98/03/19 بن خرید 500 هزار تومانی

.