شعبه پانزده :
عظیمیه

آدرس شعبه :

عظیمیه – خیابان میخک بازار روز سابق میخک

مدیر شعبه :

جناب آقای حقی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای قهرمانی – بهمن دار

تلفن شعبه :

02632521424

خط ویژه :

02191008077 داخلی 515