شعبه پانزده :
عظیمیه

آدرس شعبه :

عظیمیه، خیابان میخک، بازار روز سابق میخک

مدیر شعبه :

جناب آقای حقی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای امیدوار – رحیمی

تلفن شعبه :

02632521424

خط ویژه :

02191008077 داخلی 515