شعبه ده :
فردیس

آدرس شعبه :

فردیس- فلکه پنجم- جنب سینما

مدیر شعبه :

جناب آقای طالبی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای خالدی

تلفن شعبه :

02636560091

خط ویژه :

02191008077 داخلی 510