شعبه یازده :
مشکین دشت

آدرس شعبه :

مشکین دشت، بلوار دشت بهشت، بلوار صیاد شیرازی

مدیر شعبه :

جناب آقای قهرمانی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای معظمی گودرزی

تلفن شعبه :

02636273309

خط ویژه :

02191008077 داخلی 511