شعبه چهارده :
فاز 1 اندیشه

آدرس شعبه :

فاز 1 اندیشه، خیابان مطهری، نبش خیابان 8

مدیر شعبه :

جناب آقای کیب الهی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای خالدی

تلفن شعبه :

02165357254

خط ویژه :

02191008077 داخلی 514