شعبه هفت :
فاز4 مهرشهر

آدرس شعبه :

فاز4 مهرشهر، بلوار گلها، روبروی پست بانک

مدیر شعبه :

جناب آقای خادم

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای عبدی

تلفن شعبه :

02633509812

خط ویژه :

02191008077